Prinsjesdag 2009: belastinggrens verhoogd naar 50.000 kilogram

Op Prinsjesdag gisteren werd duidelijk dat er enkele fundamentele dingen zullen veranderen in de verpakkingenbelasting. Zo wordt de grens voor de verpakkingenbelasting verhoogd van 15.000 kilo naar 50.000 kilo. Bedrijven die dus minder dan 50.000 kilo verpakking in omloop brengen, hoeven geen verpakkingenbelasting hoeven te betalen. Daarnaast heeft een buitenlandse ondernemer, die in Nederland verpakte producten ter beschikking krijgt waarop verpakkingenbelasting drukt en die hij vervolgens exporteert (indirecte export), recht op de exportvermindering. Dit zijn de hoofdonderwerpen uit het Belastingplan 2010, zoals die op dinsdag 15 september naar voren kwamen.

 

Minder administratieve druk

Het aantal bedrijven dat verpakkingenbelasting moet betalen neemt door de nieuwe regels af, evenals het aantal bedrijven dat administratieve last heeft door de uitvoering van de verpakkingenbelasting, neemt af. Een verhoging van de grens binnen de verpakkingenbelasting kan alleen tot een substanti�le vermindering van de administratieve lasten leiden, als ook de grens in het Besluit �beheer verpakkingen en papier en karton� wordt verhoogd. Hierdoor streeft de Minister van VROM ernaar de regelgeving voor te bereiden die een verhoging van de grens naar eveneens 50 000 kg bewerkstelligt, op de inwerkingtredingdatum van de hiervoor gestelde grens.

 

Heffing zal uiteindelijk verdwijnen

Het NVC doet nog een duit in het zakje aangaande de belasting. Uit het NVC actualiteitencollege �De Toekomst van de verpakkingenbelasting� werd de conclusie getrokken dat de omstreden heffing op termijn geheel zal verdwijnen, of veranderen in een extra BTW op verpakte producten van zo�n 0,2%.

Volgens het NVC is de grondslag van de belasting fundamenteel verkeerd gekozen. Deze is op dit moment de hoeveelheid koolstofdioxide die per kilogram verpakkingsmateriaal vrijkomt. Dit getal wisselt met de manier waarop de energie wordt opgewekt. Daarnaast wordt de toepassing

van de verpakking, te weten het verpakken van een product, niet meegenomen. Verpakken is �het tijdelijk integreren van een externe functie en een product om het gebruik van het product mogelijk te maken.� Per definitie moet dus (de milieubelasting van) het verpakte

product en het gebruik daarvan meegenomen worden in de beschouwingen, aldus het NVC.

 

www.nvc.nl

 

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen