Elopak adviseert over leesbaarheid van QR-codes

Eind augustus lanceerde het Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie (VIGC), www.vigc.be, een testservice voor QR-codes, nadat uit eigen onderzoek bleek dat minder dan een kwart van alle QR-codes in advertenties, magazines en folders goed leesbaar is met een gemiddelde smart phone. De alarmerende resultaten van dit onderzoek waren voor de Nederlandse vestiging van  Elopak aanleiding de toepassing van deze technologie grondig te testen.

Willie Caldow van Elopak: ‘Wij willen onze opdrachtgevers kunnen garanderen dat de QR-codes op hun verpakkingen ook echt goed werken. Een faalpercentage van 75% is veel te hoog. We moesten een oplossing vinden om er zeker van te zijn dat onze codes wél goed leesbaar zijn. Daarom hebben we dan ook onmiddellijk contact opgenomen met het VIGC.’

In nauwe samenwerking met het VIGC werd een testvorm samengesteld, die op de persen van Elopak, www.elopak.com, werd gedrukt. Caldow vertelt: ‘Op die testvorm stonden zo’n 50 verschillende QR-codes. Die hebben we onder normale productieomstandigheden getest en beoordeeld, zodat we geen “laboratoriumproef” kregen die in de praktijk niet haalbaar zou zijn. We hebben een standaard kartonsoort gebruikt – we bedrukken hier slechts een beperkt aantal verschillende substraten – en hebben een aantal variabelen getest, zoals bijvoorbeeld meer of minder persdruk en verschillende kleuren.’

Op basis van de test met het VIGC is Elopak naar eigen zeggen nu in staat om haar opdrachtgevers van gedegen advies te voorzien als zij besluiten QR-codes op hun verpakkingen in te zetten. ‘Het VIGC heeft voor ons een kort en overzichtelijk “How-to-do”-document opgesteld. In die handleiding doen we een aantal aanbevelingen om de QR-code zo goed mogelijk te laten werken. Die tips hebben bijvoorbeeld betrekking op het formaat of de kleur die het beste kan worden gebruikt. Als de ontwerper zich aan die voorwaarden houdt, dan weten wij zeker dat we goed leesbare codes produceren’, aldus Caldow.

www.elopak.com

www.vigc.be

Readability of QR codes

In late August the Flemish Innovation Centre for Graphical Communication (VIGC), www.vigc.be, launched a test service for QR codes after own research showed that less than a quarter of all QR codes in ads, magazines and directories is readable in an average smart phone. The alarming results of this research were for Elopak, a manufacturer of liquid food packaging, the reason to test the application of this technology thoroughly.

Willie Caldow of Elopak: ‘We want to ensure our clients that the QR codes on their packaging work really well. A failure rate of 75% is too high. We had to find a solution to make sure that our codes are clearly legible. That is why we immediately contacted the VIGC.’

On the basis of the VIGC test Elopak is now to own say able to provide its customers with thorough advice if they decide to put in QR codes on their packaging. ’The VIGC has set up a short and conveniently arranged “how-to-do” document. In this manual we do a number of recommendations to make the QR code work as well as possible. These tips for example refer to the size or color that can be used best. If the designer is to those conditions, then we know for sure that we produce good readable codes’, thus Caldow.

www.elopak.com

www.vigc.be

Reacties

Reactie toevoegen