Domino’s White Paper verduidelijkt regelementen voor inkten voor foodverpakkingen

Domino heeft een white paper geproduceerd voor bedrijven in de voedingsmiddelen-leveringsketen, genaamd “Inks for food packaging”, ter verduidelijking van de voorschriften en richtlijnen die gelden voor het gebruik van inkten voor verpakkingen van voedingsmiddelen, zoals codering en merken, ofwel direct afgedrukt op de levensmiddelen of verpakking met behulp van continu inkjet (CIJ)-technieken, licht het bedrijf toe.

Terwijl de inkten die in de foodproductie worden gebruikt voor het coderen en merken (bestaande uit Use By- of Sell By-data of batch-nummers ) een fractie vormen van alle afgedrukte inkten in het food verpakkingsproces, zijn de regels rondom het gebruik ervan in verschillende landen complex in hun toepassing.

De white paper van Domino vat naar eigen zeggen de belangrijkste voorschriften (EU en niet-EU) en aanverwante kwesties samen, zoals de migratie van inkten van de verpakking in voedsel, en migratie in het proces van offset-printing. Het onderzoekt ook de effectiviteit van verschillende substraten in het verstrekken van voldoende barrièrebescherming tegen de risico’s van migratie.

Andrew Gunton, product manager fluids bij Domino, zegt: ‘Verpakkingsvoorschrijvers, producenten van levensmiddelen en converters moeten garanderen dat de combinatie van verpakkingen en inkten of vernissen gebruikt in het afdrukproces, niet in de levensmiddelen terecht komen. Evenzo met inkten die worden gebruikt voor het coderen en merken is er een risico van chemicaliën die op voedsel worden overgedragen, vooral wanneer de inkten op verpakkingen worden afgedrukt waar een risico van migratie kan zijn. Doordat we volledig vertrouwd zijn met de betreffende voorschriften beschreven in onze white paper, kunnen partijen in de voedingsmiddelen-leveringsketen passende maatregelen nemen om deze risico’s te verminderen.’

www.domino-printing.com

Domino white paper clarifies regulations governing inks for food packaging

Domino has produced a white paper for companies in the food supply chain entitled ‘Inks for food packaging’, to clarify the regulations and guidelines that govern use of inks for food packaging as well as coding and marking, either printed directly onto food or packaging, using continuous ink jet (CIJ) techniques. 

While the inks used for coding and marking in food production (which comprises Use By or Sell By dates or batch numbers) constitutes a fraction of all printed inks used in the food packaging process, the rules surrounding its use are complex in their application in different countries. 

Domino’s white paper outlines the key regulations (EU and non-EU) and related issues, such as migration of inks from packaging into food and migration in the offset printing process.  It also explores the effectiveness of different substrates in providing adequate barrier protection against the risk of migration, according to Domino.

Andrew Gunton, Product Manager – Fluids at Domino says, ‘Packaging specifiers, food producers and converters need to ensure that the combination of packaging and inks or varnishes used in the printing process do not enter foodstuffs.  Similarly, with inks used for coding and marking, there is a risk of chemicals being transferred to food, especially when the inks are printed onto packaging where there may be a risk of migration. By being fully conversant with the relevant regulations outlined in our white paper parties in the food supply chain can take appropriate action to mitigate these risks.’

www.domino-printing.com

Reacties

Reactie toevoegen