Constantia's strijd tegen verontreiniging

Constantia Flexibles, producent van flexibele verpakkingen, heeft de Global Commitment voor het bestrijden van kunststof vervuiling ondertekend. De New Plastics Economy Global Commitment wordt geleid door de Ellen MacArthur Foundation in samenwerking met UN Environment.

De officiële onthulling van deze Commitment vond onlangs plaats tijdens de Ocean Conference van de stichting in Bali en is ondertekend door 250 organisaties.

Meer plastic dan vis

Onderzoekers schatten dat sinds de beginjaren ’50 meer dan 8,3 miljard ton kunststof is geproduceerd. Ongeveer 60% van dat plastic eindigde ofwel op de stortplaats of in de natuurlijke omgeving. Als de huidige trends doorzetten, is het mogelijk dat er in 2050 meer kunststof dan vis in de oceaan is.

Maatregelen ter vermindering van plastic vervuiling

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Global Commitment is overstappen van lineair naar circulaire verpakkingsmodellen. Deelnemende bedrijven en organisaties hebben de verplichting om zich te richten op het ontwikkelen van verpakkingsinnovaties die eenvoudig en veilig hergebruik, recycling of compostering garanderen. Om die reden heeft Constantia Flexibles onlangs toegezegd dat tegen 2025 100% van haar verpakkingen recyclebaar is.

‘Om deze doelen te bereiken, richten we ons op die producten die momenteel in de praktijk al recyclebaar en op schaal zijn. Bovendien versterken wij ontwikkelingsinspanningen gericht op het overwinnen van de uitdagingen van problematische of onnodige niet-recyclebare verpakkingen’, verklaart Thomas Greigeritsch, vice president van Group Sustainability bij Constantia Flexibles.

www.cflex.com

https://newplasticseconomy.org/projects/global-commitment

Constantia Flexibles’ fight against pollution

Constantia Flexibles, producer of flexible packaging, signed the Global Commitment to eliminate plastic pollution. The New Plastics Economy Global Commitment is led by the Ellen MacArthur Foundation in collaboration with UN Environment.

The official unveiling of this Commitment was made at the foundation’s Ocean Conference recently held in Bali and signed by 250 organizations.

More plastic than fish

Researchers estimate that more than 8.3 billion tons of plastic have been produced since the early 1950s. About 60% of that plastic has ended up in either a landfill or the natural environment. If current trends continue, there could be more plastic in the ocean by 2050 than fish.

Measures to reduce plastic pollution

One of the most important targets of the Global Commitment vision is transitioning from linear to circular packaging models. Participating companies and organizations have made the commitment to focus on developing packaging innovations which ensure easy and safe reuse, recycling, or composting. Therefore, Constantia Flexibles recently pledged that 100% of its packaging will be recyclable by 2025.

‘To achieve these goals, we are focusing on those products which are already currently recyclable in practice and at scale. Additionally, we are strengthening development efforts directed at overcoming the challenges of problematic or unnecessary non-recyclable packaging’, explains Thomas Greigeritsch, Vice President of Group Sustainability at Constantia Flexibles.

www.cflex.com

https://newplasticseconomy.org/projects/global-commitment

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws