Coca-Cola: Marine bottle

Coca-Cola fles van plastic uit zee

Coca-Cola presenteerde haar allereerste prototype fles ooit, gemaakt met ingezameld en gerecycled plastic uit zee. Hiermee wil het bedrijf aantonen dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om ook afval uit de zee te hergebruiken in gerecyclede verpakkingen geschikt voor voedingsmiddelen en dranken.

Op de hoogte blijven van nieuwe verpakkingsontwikkelingen?

Via een samenwerking tussen Ioniqa Technologies, Indorama Ventures, Mares Circulares en the Coca-Cola Company zijn ongeveer 300 prototype flessen gemaakt die 25% gerecycled kunststof bevatten afkomstig van zwerfvuil uit de Middellandse Zee en haar stranden. De flessen zijn ontworpen en ontwikkeld om het transformatiepotentieel van sterk verbeterde recycletechnologieën aan te tonen. Deze technologieën kunnen gebruikt kunststof ook recyclen tot plastic van hoge kwaliteit. Dit plastic kan worden gebruikt voor voedingsmiddelen- of drankverpakkingen, inclusief materiaal dat in het verleden naar verbrandingsovens of stortplaatsen zou zijn gebracht, licht Coca-Cola toe.

Wereld zonder verpakkingsafval

De duurzaamheidsambities voor 2025 van Coca-Cola zijn: voor elk verkocht blikje of fles wordt er één ingezameld, alle verpakkingen zijn 100% recyclebaar en alle verpakkingen bevatten minimaal 50% gerecycled materiaal.

Stappenplan versnellen

De frisdrankenfabrikant heeft verdere doelstellingen aangekondigd om haar stappenplan te versnellen:

  • Stap voor stap alle onnodige of moeilijk te recyclen plastic uit de portfolio te schrappen door verpakkingen lichter te maken en secundaire verpakkingen van plastic te verwijderen.
  • Werken aan 100% gerecyclede of hernieuwbare materialen in alle plastic flessen, waardoor naar eigen zeggen elk jaar meer dan 200.000 ton nieuw plastic wordt uitgespaard.
  • Steun aan goed ontworpen statiegeldsystemen in West-Europa, in landen waar nog geen succesvol alternatief bestaat.
  • Openheid over de ecologische voetafdruk op jaarbasis per verpakkingstype, en rapportage over de prestaties ten opzichte van de gestelde toezeggingen en doelstellingen.

Video: World without Waste

www.coca-cola.com

Coca-Cola bottle made from plastic coming from the ocean

Coca-Cola presented its very first prototype bottle ever, made with collected and recycled plastic from the sea. In this way, the company wants to demonstrate that it will be possible to reuse waste from the sea in recycled packaging suitable for food and beverage products in the future.

Through a collaboration between Ioniqa Technologies, Indorama Ventures, Mares Circulares and the Coca-Cola Company, approximately 300 prototype bottles have been created containing 25% recycled plastic from marine litter from the Mediterranean Sea and its beaches. The bottles are designed and developed to demonstrate the transformation potential of highly improved recycle technologies. These technologies can also recycle used plastic into quality plastic. This plastic can be used for food or beverage packaging, including material that would have been brought to incinerators or landfills in the past, Coca-Cola explains.

World without packaging waste

The Coca-Cola sustainability ambitions for 2025 are: for each sold can or bottle one is collected, all packaging will be 100% recyclable and all packaging contain at least 50% recycled material.

Speed up step-by-step plan

The soft drink manufacturer has announced further objectives to accelerate its step-by-step plan:

  • Removing bit by bit all unnecessary or difficult to recycle plastic from the portfolio by lightening packaging and removing secondary plastic packaging.
  • Working on 100% recycled or renewable materials in all plastic bottles, which means that each year more than 200,000 tonnes of new plastic are saved.
  • Support for well-designed deposit systems in Western Europe, in countries where there is no successful alternative.
  • Openness on the annual ecological footprint per packaging type, and reporting on performance in relation to the stated commitments and objectives.

Video: World without Waste

www.coca-cola.com

 

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws