CEPI's TBR compaint against Turkey.

CEPI’s TBR-klacht tegen Turkije

De Europese Unie heeft besloten onderzoeken te starten tegen Turkije wegens schending van de EU-Turkije Douane-unie en WTO-regels waarmee de geldigheid van een klacht, ingediend door de Europese papierindustrie, wordt bevestigd.

CEPI, een onafhankelijke organisatie voor de papierindustrie in Europa, presenteerde op 24 april een handelsklacht (Trade Barrier Regulation (TBR)) aan de Europese Commissie. De klacht betrof het oneerlijke niet-automatische invoervergunningssysteem ingesteld door Turkije betreffende onder andere EU-export van bepaalde soorten papier, inclusief kantoorpapier, boeken, enveloppen en papier dat gebruikt wordt voor direct mailmarketing (ook wel bekend als ongecoat houtvrij (UWF) papier). Het is de eerste keer in tien jaar dat een TBR-klacht is ingediend en de eerste keer dat CEPI als een brancheorganisatie een handelsklacht heeft ingediend.

Vastberaden standpunt

Het oneerlijke niet-automatische invoervergunningssysteem brengt meer dan 150 miljoen euro aan EU-export van deze papiersoorten in gevaar. In een tijd waarin de vrije wereldhandel onder toenemende druk staat, dringt de Europese papierindustrie er bij de Turkse autoriteiten op aan, aan de kant van de vrijhandel te staan. De papierindustrie exporteert al 22% van haar volledige productie buiten de Europese Unie en zal blijven pleiten voor vrije handel, en een vastberaden standpunt innemen wanneer dit bedreigd wordt.

Wat kan vervolgens worden verwacht?

Binnen een periode van vijf tot zeven maanden zal de Commissie zich bezig houden met een gedetailleerd onderzoek betreffende de zorgen van CEPI, resulterend in een verslag die de lancering van de WTO-procedure kan rechtvaardigen, licht CEPI toe.

Zie ook www.verpakkingsmanagement.nl/nieuws/cepi-dient-tbr-klacht34619

www.cepi.org

CEPI’s TBR complaint against Turkey

The European Union has decided to launch investigations against Turkey for breach of EU-Turkey Customs Union and WTO rules confirming the validity of a complaint lodged by the European paper industry.

CEPI, an independent organisation for the papier industry in Europe, presented a trade complaint (Trade Barrier Regulation (TBR)) to the European Commission on the 24th of April. The complaint concerned the unfair non-automtic import licensing system established by Turkey concerning, inter alia, EU exports of certain varieties of papier including office paper, books, envelopes and paper used for direct mail marketing (otherwise known as uncoated wood free (UWF) paper). This is both the first time a TBR complaint has been launched in almost ten years and the first time CEPI as an industry association has lodges a trade complaint.

A firm stance

The unfair non-automatic import licensing system puts at risk over € 150 million worth of EU exports of these varieties of paper. At a time when global free trade is under increasing pressure, the European paper industry urges the Turkish authorities to stand on the side of free trade. The paper industry already exports 22% of its entire produce outside the EU and will continue to remain an advocate for free trade and take a firm stance where this is put to risk.

What can be expected?

Within a five to seven month period, the Commission will now engage in a detailed investigation of the concerns raised by CEPI resulting in a report which may warrant the launch of WTO proceedings.

See also www.cepi.org/node/21390

www.cepi.org

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

European paper industry lodges complaint against unfair Turkish import licensing on EU exports of office paper.
woensdag 26 april 2017
woensdag 8 januari 2014