Budelpack Poortvliet BV neemt 2e X-ray detectiesysteem in gebruik

Budelpack Poortvliet BV zal in juli 2014 zijn 2e X-ray detectiesysteem in gebruik nemen. Het bedrijf beschikt over ruim 40 traditionele metaaldetectiesystemen die rvs, ferro- en non-ferrometalen deeltjes detecteren. Het X-ray detectiesysteem, gebaseerd op röntgentechnologie, is nauwkeuriger en uitgebreider. Het detecteert kleinere deeltjes, en andere productvreemde stoffen dan alleen metaal, zoals glas, hout, steen en diverse soorten plastic. Budelpack schafte zijn 1e X-ray systeem in 2010 aan. De specifieke klantvraag en ons streven naar optimale bescherming van productkwaliteit en -veiligheid leidden tot de aanschaf van een 2e systeem.

Gemetalliseerde verpakkingen en lage temperaturen

Traditionele metaaldetectie is ongeschikt voor de inspectie van voedingsmiddelen met extreem lage temperaturen; de kou verhindert precisie. Hetzelfde geldt voor voeding in aluminium of gemetalliseerde verpakkingen; metaaldetectoren zien het verschil niet tussen verpakking en verontreiniging. Wilco Krijnsen, HSEQ Manager: “X-ray detectie biedt bij elk verpakkingsproject optimale nauwkeurigheid en zekerheid. De zorgvuldigheid van X-ray detectie wordt niet gehinderd door verpakkingsmaterialen of lage temperaturen.”

Volledig gecontroleerde, veilige voedingsmiddelen

Verpakkingslijnen voor voedingsmiddelen worden sneller. Consumenten stellen hogere kwaliteitseisen. Hierdoor neemt de vraag naar snelle, betrouwbare inspectiemethodes en gecontroleerde, voedselveilige producten toe.

Wilco Krijnsen, HSEQ Manager: “Door slijtage, onderhoud of kapotte onderdelen kunnen minieme productvreemde deeltjes in de voedingsmiddelen belanden. Op basis van het product, de verpakking, klantvoorkeur en risicoanalyse zetten we metaal- of X-ray detectie in, en voorkomen we dat besmette producten de winkel bereiken.”

 

 

 

Budelpack Poortvliet BV takes 2nd X-ray detection system into operation

In July 2014, Budelpack Poortvliet BV will take its second X-ray machine into operation. The company has well over 40 traditional metal detection systems that alert us to stainless steel, ferrous and non-ferrous metal particles. The X-ray detection system based on X-ray technology is more accurate and extensive. It can detect smaller particles and foreign bodies other than metal such as glass, wood, rock and various types of plastic.

Budelpack purchased its first X-ray system in 2010. Specific client demands and our desire for optimum product

quality and safety guarantees led to the purchase of a second system.

 

Metalised packagings and low temperatures

Traditional metal detection is unsuitable for the inspection of very low temperature foods as the cold hampers precision. The same applies to food in aluminium or metalised packagings; metal detectors can't 'see' the difference between the packaging and the contaminant. Wilco Krijnsen, HSEQ Manager: “X-ray detection offers optimum accuracy and certainty for every packing project. Its accuracy does not suffer due to packaging materials or low temperatures.”

Fully checked, safe foods

Packing lines for food are speeding up and consumers demand higher quality. This increases demand for fast, reliable inspection methods and inspected, food safe products. Wilco Krijnsen, HSEQ Manager: “Wear and tear, maintenance or broken parts can cause miniscule foreign bodies to end up in the food. Depending on the product, the packaging, client preferences and risk analysis we utilise metal or X-ray detection to prevent contaminated products reaching retailers.”

As one of Western Europe's largest, most innovative co-packers, Budelpack annually packs 200 million solid, liquid, powdered and granulated food products in flexible, rigid, cardboard and innovative packagings. Budelpack takes manufacturers and retailers' worry away when it comes to packing, capacity issues and investment risks adding distinctiveness, user friendliness and/or cost improvements.

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen