KIDV bestaat 5 jaar en maakt balans op

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) bestaat vijf jaar. Voor het KIDV reden om de balans op te maken: wat is er in de afgelopen jaren bereikt en hoe heeft dat bijgedragen aan een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal?

In de afgelopen jaren heeft het KIDV kennis over duurzaam verpakken ontwikkeld, bijeengebracht en gedeeld met partners in de verpakkingsketen. In de onderzoeksprojecten werd samengewerkt met breed samengestelde klankbordgroepen, waardoor zowel de kennisbasis over duurzaam verpakken, als de samenwerking tussen ketenpartners werd versterkt.

Bijdragen aan beleid

Het uitgangspunt van het KIDV is dat de rijksoverheid, gemeenten en alle ketenpartners stappen kunnen zetten om verpakkingen te verduurzamen met kennis die het KIDV ontwikkelt. Een voorbeeld is het onderzoek naar de kunststof verpakkingsketen. Dit onderzoek maakte inzichtelijk welke maatregelen alle betrokken partijen kunnen nemen om de kunststofketen verder te sluiten. De pilot “Mag het een tasje minder zijn” en de materiaalstudie naar draagtassen vormden basis voor de besluitvorming over het verbod op gratis plastic tasjes. En het onderzoek naar de inzameling en recycling van drankenkartons leidde tot het besluit om drankenkartons voor een pilotperiode van drie jaar gescheiden in te gaan zamelen.

Naast de toegepaste onderzoeken investeert het KIDV samen met het Topinstituut Food and Nutrition ook in de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Om de toekomstige toepassing van die kennis te borgen, organiseert het KIDV frequente ontmoetingen tussen wetenschappers en bedrijven.

Voeden van het maatschappelijk debat

Het KIDV vindt het belangrijk dat het maatschappelijk debat rondom duurzaam verpakken, inclusief de eventuele dilemma’s daarbij, kan worden gevoerd op basis van argumenten, in plaats van emoties. Dat begint bij het scheiden van feiten en fictie.

Dat deed het KIDV bijvoorbeeld in de discussie over de risico’s van minerale oliën in verpakkingen en karton. Tijdens één van de Verdiepingsbijeenkomsten werden alle feiten op een rij gezet. Een ander voorbeeld is de Factcheck plastic recycling, die het KIDV opstelde naar aanleiding van berichtgeving in de media dat het meeste ingezamelde plastic in de verbrandingsoven zou verdwijnen. En om het spanningsveld tussen duurzaam verpakken en voedselverspilling scherp te

stellen, organiseerde het KIDV een internationale ronde tafel met wetenschappers. Verder verkende het KIDV ook innovaties zoals chemisch recyclen en toekomstscenario’s om overheden en bedrijven te prikkelen om na te denken over toekomstige beleidsopties.

Vraagbaak voor branches en bedrijven

Dat duurzaam verpakken hoger op de agenda staat van bedrijven, merkt het KIDV aan het groeiend aantal bedrijven dat het KIDV weet te vinden. Vaak met vragen over praktische mogelijkheden om duurzaam te verpakken, of over kansen en innovaties. Steeds meer bedrijven zien dat duurzaam verpakken kansen biedt. Zo bracht ABN-AMRO in mei 2017 in beeld dat een meer circulaire aanpak in Nederland kan leiden tot een besparing van grondstoffen ter waarde van 70 tot 105 miljoen euro per jaar. Dat is niet alleen goed voor het milieu en de portemonnee, het draagt ook bij aan een beter klimaat. Want uit een onderzoek dat CE Delft in 2016 in opdracht van het KIDV uitvoerde blijkt dat door 2/3 van het huishoudelijk afval te recyclen wereldwijd een afname van 6% van de broeikasgassen kan worden bereikt. In de Europese Unie zou deze toename in recycling leiden tot een CO2-reductie van 4%.

Inmiddels hebben branches in de periode 2015 – 2017 op eigen kracht 13 brancheverduurzamingsplannen opgesteld, die gezamenlijk goed zijn voor 88% van het verpakkingsgewicht dat op de Nederlandse markt wordt gebracht. Voor branches die geen (goedgekeurd) plan hebben ingediend, heeft het KIDV doelen opgesteld.

Goed verpakken is duurzaam verpakken

De balans van 5 jaar KIDV laat zien dat binnen de verpakkingsketen de aandacht voor duurzaam verpakken is gegroeid. Het zetten van betekenisvolle stappen is soms echter makkelijker gezegd dan gedaan. KIDV-directeur Hester Klein Lankhorst: ‘In de afgelopen 5 jaar hebben we een stevige kennisbasis opgebouwd, samen met partners binnen de verpakkingsketen. Vanuit die basis hebben we veel partijen verder kunnen helpen en daar gaan we mee door. Op die manier helpen we hen om duurzaam verpakken vanzelfsprekend te maken. Want goed verpakken is duurzaam verpakken.’

www.kidv.nl

Reacties

Reactie toevoegen